Navigatie

Algemene voorwaarden

Hieronder vind u onze algemene voorwaarden. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het vaak niet vriendelijk of begrijpelijk klinkt. Deze algemene voorwaarden zijn wij wel verplicht te vermelden en beschermen ons zowel als u, de klant.

 

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

 

 

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 - Definities

 

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

 

Artikel   3 - Toepasselijkheid

 

Artikel   4 - Het aanbod

 

Artikel   5 - De overeenkomst

 

Artikel   6 - Herroepingsrecht

 

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

 

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel   9 - De prijs

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Artikel 13 - Betaling

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

Artikel 15 - Geschillen

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening  van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.Dag: kalenderdag;

4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik  wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door  de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van  producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

10.meer technieken voor communicatie op afstand;

11.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

12.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Fashionenso

 

Spuistraat 547

 

2987TV Ridderkerk

 

Telefoonnummer: 0628351718

 

E-mailadres: info@fashionenso.com

 

KvK-nummer:63631121

 

Btw-identificatienummer: 855323802B01

 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en  bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van  deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden  bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op  afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere  wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke  product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde  lid van  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke  bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden  door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk  benaderd.

6.Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen  te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen  van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze  algemene voorwaarden.

 

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te  wijzigen en aan te passen.

3.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave  van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen  dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte  kleuren van de producten.

6.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk  is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van  het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen;

-de eventuele kosten van verzending;

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen  daarvoor nodig zijn;

-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn  waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden  berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

-de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens  kan controleren en indien gewenst herstellen;

-de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst  kan worden gesloten;

-de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van  het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische  weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,  kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging  van de elektronische overdracht van data en zorgt  hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch  kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,  evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de  ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om  de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering  bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument  de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze  door de consument op een toegankelijke manier kan worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de  consument met klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument  van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke 

       melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

   d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft  verstrekt vóór

        de uitvoering van de overeenkomst;

    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of 

         van onbepaalde duur is.

1.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid  slechts van toepassing op de eerste levering.

2.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende  voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende                             

    producten.

 

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid  de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende  14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het  product door de consument of een vooraf door de consument  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met  het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die  mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle  geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke  instructies.

3.Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn  herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst  van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar  maken dient de consument te doen middels het modelformulier.  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken  van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen  retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde  zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs  van verzending.

4.Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet  kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht  resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument  zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen  ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit  bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,  terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug  ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete  terugzending overlegd kan worden.

 

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten  voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in  het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,  heeft vermeld.

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

   a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig  specificaties van de consument;

   b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

   c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

   d. die snel kunnen bederven of verouderen;

   e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt  waarop de ondernemer geen invloed heeft;

   f. voor losse kranten en tijdschriften;

   g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft  verbroken.

   h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling  heeft verbroken.

3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

    a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te  verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

    b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is  begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

    c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

 

 

 

Artikel 9 - De prijs

 

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen  van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen  op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen  zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van  wettelijke regelingen of bepalingen.

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen  met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

1.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens  de foutieve prijs te leveren.

 

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen  aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat  de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie  doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument  op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen  14  dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden  gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking  en  in nieuwstaat verkerend.

4.De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer  verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten  voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor  eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing  van de producten.

5.De garantie geldt niet indien:

-De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd  en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

-De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn  blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de   aanwijzingen van de ondernemer en/of op  de verpakking behandeld zijn;

-De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van  voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten  aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen  bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het  bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld,  zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan  met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt,  of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij  de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument  heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen  kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn  geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch  uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal  de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar  te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten  van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust  bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument  of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels  en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op  een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer  voor zichzelf heeft bedongen.

 

 

Verlenging:

1.Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor  een bepaalde duur.

2.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde   tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen  stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument  te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één  maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per  maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en  eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

1.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de  overeengekomen duur verzetten.

 

 

 

Artikel 13 - Betaling

 

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen  7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld  in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen  van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of  vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de  consument   kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7  dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn  van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.  Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie  wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient  de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur  (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.  Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden,  heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door  Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak  hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen  in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil  aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de  consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

6.Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij  de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal  de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop  deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig  is in het buitenland.

2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende  bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen  schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat  deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Aanbieding

Wit shirt met opdruk € 24,95 € 9,95

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Onze merken

© 2015 - 2018 Fashionenso | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel